Naše ideály

- Soběstačnost
- Ekologické zemědělství
- Jednoduchý život a hluboké myšlení
- Duchovní komunita

Žijeme v době, která se vyznačuje obrovským technologickým pokrokem. Rozličné stroje a přístroje závisející na přísunu různých druhů energií a také na telekomunikaci jsou součástí našeho každodenního života. Ačkoliv nám tyto výdobytky mají přinést snadnější a šťastnější život, můžeme pozorovat, že je tomu často naopak. Lidé se navzájem odcizují, tápou v definování toho, co je smyslem života, více a více lidí trpí depresemi a ostatními poruchami osobnosti a v neposlední řadě se konstantně zhoršuje samotné životní prostředí ve kterém žijeme. 

Ekonomický rozvoj, finanční profit a technologický pokrok jsou hlavním mottem současného směru, kterým se civilizace ubírá. A ačkoliv k naplnění těchto cílů nepochybně v určité míře dochází, tak ruku v ruce s tím nastává mnoho rozruchu ve společnosti včetně rostoucí chudoby určitých vrstev obyvatelstva, trvajících konfliktů v různých částech světa či v neposlední řadě k již zmíněným ekologickým problémům. Zcela jistě je nasnadě otázka zda-li civilizaci, která si ničí tři zásadní veličiny potřebné pro její zdravý život – čistý vzduch, pitnou vodu a zdravé potraviny – lze považovat za skutečně pokročilou a na výši. Není divu, že trvale udržitelný způsob života se stává čím dál tím více diskutovaným tématem i na té nejvyšší úrovni. 

Védy, starobylá duchovní písma dávné Indie, nás učí, že ve skutečnosti celý tento stvořený svět je absolutně soběstačný. Šrí Isópanišad uvádí: 

„Nejvyšší Osobnost Božství (Krišna) je dokonalá a celistvá a protože je naprosto dokonalá, veškeré Její emanace jako například tento vnímatelný hmotný svět jsou dokonale vybaveny jako úplné celky. Cokoliv bylo vytvořeno celistvostí je samo o sobě rovněž celistvé. Protože Nejvyšší Pán (Krišna) je celistvostí, zůstává v naprosté rovnováze třebaže z Něho emanuje takové množství ucelených jednotek.“ 

Jinými slovy, vše je v tomto světě stvořeno tak, aby byl dostatek všeho pro všechny. Ale jak Móhandás Gándhí jednou řekl: „Na světě je dostatek všeho pro všechny, ale je toho málo pro chamtivé.“ Zkráceně lze tedy říci, že určitá společenská vrstva lidí se snaží žít na úkor ostatních lidí a takto dochází k mnoha společenským či ekologickým světovým problémům. 

Védy nás také učí, že skutečným problémem života je koloběh rození, stáří, nemoci a smrti. Za tímto účelem nás védské učení vyzývá, abychom zjednodušili svůj život a místo investování své životní energie do dosažení omezených a dočasných materiálních hodnot jsme věnovali svůj čas na vlastní seberealizaci. Čím méně je člověk závislý na světě založeném na uměle vytvořeném cyklu produkce a spotřeby, na civilizačních výdobytcích, na neustále propagovaném smyslovém požitku a technologii, tím více času může věnovat k pochopení základních otázek života – kdo jsem a co je účelem mého krátkého pobytu v tomto dočasném světě. 

Jednoduchý a zároveň hluboký duchovní život založený na co největší soběstačnosti, která se odvíjí od toho, že člověk používá jen to, co dokáže lokálně vyprodukovat a produkuje jen to, co skutečně potřebuje, je tedy i cílem naší duchovní farmářské komunity Nava Gókula. Samozřejmě jsme si vědomi toho, že se jedná o ideál, kterého nejsme v současnosti a nejspíš ani v blízké budoucnosti schopni dosáhnout, ale už jen samotná snaha přiblížit se těmto principům je pro nás velkou inspirací a věříme, že bude inspirací i pro vás. 

Soběstačným se člověk stává jakmile je schopen si sám vyprodukovat tři základní životní potřeby. Jsou to vlastní potraviny, vlastní obydlí a vlastní ošacení. 

Co se týče produkce vlastních potravin, jsme velice aktivní v našich snahách. Jelikož je náš jídelníček čistě vegetariánský, věnujeme se pěstování rozličných druhů ovoce a zeleniny. Také se více a více rozvíjí náš projekt produkce a konečného zpracování našeho vlastního obilí. Ochrana krav a konzumace široké škály mléčných produktů je jedním ze základních principů védského životního stylu a stravování. I v této oblasti se snažíme expandovat. Produkujeme vlastní mléko a používáme volskou sílu k práci na poli. Tímto se snažíme jednat v soběstačné symbióze mezi člověkem, krávou a půdou. Láskyplně pečujeme o krávy, býky a telata. Krávy se nám odvděčí svým mlékem, kterého přirozeně produkují více než telata mohou zkonzumovat. Můžeme takto vyrábět vlastní máslo, tvaroh, sýr, ghí a další produkty. Samotný kravský trus je vynikající hnojivo a dá se použít i na spoustu dalších věcí, jako je například topivo či stavební materiál. Volskou sílu používáme na obdělávání půdy a půda samotná se nám všem, člověku i zvířatům, odvděčí bohatou úrodou. Pochopitelně používáme i různé stroje a elektrické nářadí, ale doufáme, že se nám postupem času, jak si osvojíme tradiční řemesla a technologie, podaří používání těchto strojů eliminovat. 

Postavit si vlastní obydlí z lokálně a volně dostupných surovin je v naší zeměpisné šířce a v našem legislativním prostředí nelehký úkol. Navíc samotná naše farma, která dříve byla velkým statkem JZD, už poskytuje spoustu budov. Přesto rádi budeme experimentovat s možností stavebních úprav s použitím vlastního materiálu. 

Produkce vlastního ošacení je také velkou výzvou a stojí před námi mnoho studia a osvojení si praxe, jak toho dosáhnout. Každopádně i tímto směrem rozvíjíme své úsilí. Nedávno jsem například zakoupili tkalcovský stav, pěstujeme vlastní len a připravujeme z něj přízi na první vlastní košile.

Svou energetickou závislost na vnějším světě se snažíme co nejvíce omezit tím, že například používáme na vaření a topení své lokální dřevo z trvale obnovitelných zdrojů a sušený kravský trus, pracujeme manuálně a s použitím volské síly a co nejvíce využíváme sluneční energie a tepla. Samozřejmě je v dnešní době velice těžké dosáhnout absolutní energetické nezávislosti a do jisté míry to ani není náš záměr, protože chceme zůstat otevřeni světu a široké veřejnosti a už jen za tímto účelem používáme elektroniku a provozujeme například tyto samotné webové stránky. Nicméně naším dlouhodobým plánem je vytvořit prostředí, které může být kdykoliv absolutně nezávislé a postarat se o všechny členy komunity a případně i lidi z okolí. 

Nejzákladnějším bodem celé myšlenky tohoto projektu je však dát do středu všech našich aktivit Krišnu, Nejvyšší Osobnost Božství, a vše dělat pro Jeho potěšení. Takto je naše komunita založena zejména na principech duchovního života popsaného v rozsáhlých védských spisech. Jednou z hlavních myšlenek tohoto projektu tedy je, aby osoby v tomto projektu zapojené měli více času na studium védských spisů jako je Bhagavad-gítá a Šrímad Bhágavatam a na praktikování procesu seberealizace, který v současné době tkví zejména ve zpívání Haré Krišna máhámantry: 

Haré Krišna Haré Krišna Krišna Krišna Haré Haré
Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré